Chương 1 => Tiểu Dẫn vào Các Sách Tôbya Yuđita Esther | Kinh Thánh Cựu Ước (Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.)Các Sách Tôbya, Yuđita và Esther

 

 

Trong bản Vulg, các sách Tôbya, Yuđia và Esther được đặt sau các sách Sử. Một vài thủ bản của bản dịch Hylạp cũng theo thứ tự này,

(Còn tiếp)